Spletnogostovanje.com

Podjetje napram posamezniku

Naše zadnje raziskave mladih so pokazale, da je mladim veselje, užitek na delovnem mestu vsaj tako pomemben kot dobro plačilo. Mladi iščejo delo, ki jim omogoča ugodno ravnotežje med delom in zasebnim življenjem. Raziskave kažejo, da mladi ljudje danes od dela pričakujejo to, kar pričakujejo tudi od prostega časa: 1. vznemirljivo delo, 2. delo, ki bo dalo njihovemu življenju smisel, 3. delo, ki razvija njihovo ustvarjalnost in imaginacijo. Tako je mobilni, fragmentirani in individualizirani trg dela prekinil z vsemi vezmi, ki so včasih povezovale armade delavcev v enoten cilj.« (Ule: 2003) Tako lahko sklepamo, da običajno že imamo pred sabo posameznika, ki ima predispozicije, da iz njega naredimo visoko motiviranega delavca in da je realizacija njegovih sposobnosti odvisna od podjetja, vodje v podjetju, delovnega okolja in podobno.

Motiviranje posameznika in »odpiranje vrat ustvarjalnosti

Na spletni strani Zdravstvenega doma Novo mesto lahko preberemo: »Ustvarjalnost – Prava pot k vrhunskim rezultatom je ustvarjanje takega vzdušja v zavodu, ki ljudi motivira za inovativnost in ustvarjalnost. Vzpodbujamo sodelavce, da spregovorijo o svojih idejah in jih, če so prave, tudi udejanjijo. Skupaj vedno znova iščemo nove in boljše poti za zadovoljstvo naših partnerjev.« Kaj pomaga vse učenje o tehnikah spodbujanja ustvarjalnosti, če pa po drugi strani neukost postavlja eno glavnih ovir, da bi zamisli privrele na plano. Zato velja na tem mestu spregovoriti najprej o pomenu zavedati se, da obstaja vrsta ovir, kot so nemotiviranost in negativni odnos do zadev, zaskrbljenost »kaj pa, če ideja ni prava«, nizka samopodoba, preveč znanja, poznavanja vsebine in rutina, podrejanje avtoriteti, preobremenjenost in stres. Za ustvarjalnost torej potrebujemo motiviranega posameznika. In kako ga motivirati?

Vsak posameznik pozna motivatorje, ki ga vzpodbujajo k določenemu ravnanju. Ti motivatorji so notranji faktorji (povezani so z vrednotami posameznika) in imajo dolgoročen vpliv na zadovoljstvo zaposlenega in s tem na motivacijo. Obstajajo tudi zunanji faktorji, tako imenovani higieniki (delovno okolje in vse kar je povezano z delovnim okoljem) ter so usmerjeni k temu, da se izognejo nezadovoljstvu.

Motivacija zaposlenih torej pomeni notranjo rast in obogatitev zaposlenega na delovnem mestu. Motiviran zaposlen teži k dopolnjevanju, dodajanju, spreminjanju oziroma obogatitvi delovnih nalog, razmišlja o tem kaj počne in na kakšen način to počne ter kako bi to lahko še izboljšal. Govorimo o dodani vrednosti njegovi izhodiščni motivaciji oziroma samomotivaciji. Če človeku omogočimo, da pri svojem delu izkoristi svoj talent in potencial, običajno za njegovo motivacijo ni potrebno dodatno skrbeti, saj bo delo opravljal z veseljem, bo pozitivno naravnan, učinkovit in uspešen, kar bo zopet vplivalo na njegovo samopodobo in samomotivacijo in zagnalo nov krog učinkovitosti, izvirnosti in ustvarjalnosti.

Stonediver
Franchise Queen
Ur0